Privredna banka Zagreb d.d. Pregled kreditnog kalkulatora u ...

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  216

 • Download
  1

Transcript

 • Ernst & Young d.o.o.Radnika cesta 5010 000 ZagrebHrvatska / CroatiaMBS: 080435407OIB: 58960122779PDV br. / VAT no.:HR58960122779

  Tel: +385 1 5800 800Fax: +385 1 5800 888www.ey.com/hr

  Banka / Bank:Erste & Steiermrkische Bank d.d.Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska /CroatiaIBAN: HR3324020061100280716SWIFT: ESBCHR22

  Privredna banka Zagreb d.d.UpravaRadnika cesta 50,10000 Zagreb,Hrvatska

  13. studenoga 2015. godine

  Pregled kreditnog kalkulatora u konverziji kredita denominiranih u CHF odnosnodenominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF u skladu s Zakonom opotroakom kreditiranju i Zakonom o kreditnim institucijama.

  Mi, Ernst & Young d.o.o. (mi ili EY) smo angairani od strane Privredne banke Zagreb d.d. (Banka ilivi) kako bismo pruili odreene usluge kako je dolje navedeno.

  Svrha

  Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15 i 102/15, dalje u tekstu: ZOKI) jenedavno izmijenjen dodavanjem nove Glave XXVIII.a sa naslovom: Konverzija kredita denominiranih uCHF i denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF, a koji sadri lanke 357.a do 357.i.Nadalje, Zakon o potroakom kreditiranju (Narodne novine br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15,78/15 i 102/15, dalje u tekstu: ZPK) je nedavno izmijenjen dodavanjem nove Glave IV.a sa naslovom:Konverzija kredita denominiranih u CHF i denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF, a kojisadri lanke 19.a do 19.i.

  Toka 3 lanka 357.d ZOKI-a, odnosno toka 3 lanka 19.d ZPK-a odreuje da je prije objavekalkulatora iz stavka 1 tih odreenih lanaka ZOKI-a i ZPK-a na mrenoj stranici, kreditna institucijaduna pribaviti miljenje ovlatenog revizora ili sudskog vjetaka da je kalkulator izraen u skladu snainom izrauna konverzije propisanim lankom ZOKI-a 357.c, odnosno ZPK-a 19.c, te takvo miljenjeobjaviti na svojim mrenim stranicama u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu zakona. Nainizrauna konverzije propisuju toke 1 - 4 lanka 357.c ZOKI-a odnosno toke 1 - 4 lanka 19.c ZPK-a.

  Uprava Banke je odgovorna za provoenje konverzije u skladu sa novom Glavom XXVIII.a ZOKI-a,odnosno novom Glavom IV.a ZPK-a. Uprava Banke je posebice odgovorna za tonost evidencija koje sekoriste za izraun konverzije, za usklaenost procedura konverzije sa pravilima konverzije koje propisujeZOKI, odnosno ZPK te da su uvjeti kredita koji e se konvertirati (u smislu promjene kamatne stope povrsti, iznosu i razdoblju promjene) nakon konverzije jednaki kamatnoj stopi (po iznosu, vrsti i razdobljupromjene) koje je Banka primjenjivala na kredite iste vrste i trajanja denominirane u EUR i denominiraneu kunama sa valutnom klauzulom u EUR, kao i za odabir i postavljanje prikladnog zamjenskog proizvodau sluajevima kad proizvod istih karakteristika nije dostupan.

  Mi smo angairani od strane Banke kako bismo pruili odreene usluge povezane s pregledommetodologije konverzije koju je usvojila Banka (Metodologija) u sklopu s kalkulatorom konverzije(Kalkulator) koji se koristi za konverziju kredita denominiranih u CHF odnosno u kunama s valutnomklauzulom u CHF u ekvivalente proizvode u eurima te kako bismo donijeli zakljuak o tome da Kalkulatorne sadri neusklaenosti s nainom izrauna konverzije kredita kao to je definirano tokom 3 lanka357.d ZOKI-a, odnosno tokom 3 lanka 19.d ZPK-a (Svrha).

 • Opseg poslova i postupakaNa temelju ugovora sklopljenog dana 4. studenoga 2015. godine (Ugovor ) angairani smo kako bismoproveli odreene procedure povezane s Metodologijom te kako bismo donijeli zakljuak o njoj ukontekstu naina izrauna konverzije.

  Na rad proveden je na Kalkulatoru vaeem na dan 4. studenoga 2015. godine. Stoga su nai zakljucivaei na taj dan.

  Proveli smo sljedee procedure pregleda:1. Analitiki pregled metodologije konverzije koju Banka primjenjuje i njezinu implementaciju unutar

  IT sustava Banke.

  2. Pregled individualnih koraka u kalkulaciji koju provodi Kalkulator temeljem pristupasoftveru/sustavu unutar kojeg je implementiran Kalkulator i objanjenja predstavnika Bankeodgovornih za implementaciju i konverziju, i

  3. Na izabranom uzorku kredita iz razliitih kategorija proizvoda ponovili smo izraun na temeljuulaznih informacija i parametara kredita dostavljenih od strane predstavnika Banke kako bismona temelju pojedinanih kredita provjerili pravilan protok unesenih podataka i kreditnihparametara kroz Kalkulator.

  Posebice, gore navedene procedure pregleda su ukljuivale:1. Diskusije sa predstavnicima Banke o njihovom razumijevanju naina izrauna konverzije i

  ulaznih podataka koji se koriste u konverziji (ukljuujui valutne teajeve i kamatne stope koji sekoriste za istovjetne postojee proizvode Banke)

  2. Diskusije sa predstavnicima Banke o pristupu te o poduzetim mjerama predostronosti u odnosuna rizike kao i kontrolama ugraenima prilikom implementacije samog Kalkulatora.Razumijevanje i prolaz kroz Banin proces testiranja, ukljuujui metodologiju uzorkovanja,procedure vezane uz rezultate testiranja, te pregled dokumentacije o provedenom testiranju.

  3. Pregled dokumentacije o generalnim IT kontrolama i IT okruenja Kalkulatora. Prolaz krozproces razvoja i razumijevanje principa razdvajanja dunosti unutar relevantnih procesa.Razgovore i pregled dokumentacije o kontrolama koje je usvojila Banka kako bi osiguralatonost i integritet izrauna.

  4. Diskusija sa predstavnicima Banke o kreditima u opsegu konverzije, razliitim tipovimaproizvoda u CHF i njihovom razumijevanju metodologije konverzije za te tipove proizvoda.

  5. Pregled dokumentacije o metodologiji konverzije primijenjene od strane Banke kako bi seocijenio stupanj usklaenosti sa zahtjevima ZOKI i ZPK. Diskusija o nalazima sa predstavnicimaBanke.

  6. Razumijevanje modela podataka, koraka provedenih u kalkulaciji i koritenih formula uKalkulatoru te ocjena da li su isti usklaeni sa metodologijom koju je definirala Banka.

  7. Provoenje ponovljenog izrauna koristei iste korake koji su definirani u Kalkulatoru zaodabrani uzorak kredita iz razliitih kategorija proizvoda, kako bismo pregledali pravilnostprotoka podataka kroz Kalkulator i ispravne primjene formula.

  8. Razgovore o naim nalazima s predstavnicima Banke i pribavljanje njihovog objanjenja gdje jeto bilo potrebno.

  Opseg naih postupaka izriito iskljuuje pregled i donoenje zakljuaka o:1. Izvorima ulaznih informacija koje Banka koristi u procesu konverzije ukljuujui kvalitetu ili

  ispravnost ulaznih podataka.

  2. Razumnosti ili pravinosti ulaznih podataka koji se koriste u konverziji, i

  3. Robusnosti i primjerenosti tehnikog rjeenja za prikupljanje ulaznih podataka koritenih uprocesu konverzije.

 • ZakljuakNa temelju provedenih procedura i uz ogranienja opisana nie nismo identificirali neusklaenost sprimjenjivim nainom izrauna konverzije propisanim lankom 357.c ZOKI-a, odnosno lankom 19.cZPK-a.

  OgranienjaNa rad je ogranien samo na pregled dizajna Kalkulatora (metodologije i odraza na IT sisteme). Naizakljuci vrijede samo na dan naeg izvjea te ne moemo jamiti da e Kalkulator funkcionirati na istinain bilo kada u budunosti.

  Nismo provjeravali pravilnost, tonost i potpunost informacija, podataka i dokumenata koji su namprueni prema uvjetima Ugovora. Zbog injenice da navedene procedure ne ine reviziju ili angaman sizraavanjem uvjerenja obavljen u skladu s Meunarodnim revizijskim standardima ili Meunarodnimstandardom za angamane s izraavanjem uvjerenja ili Meunarodnim standardom za angamaneuvida, ne izraavamo uvjerenje o iznosima koji su rezultat Kalkulatora.

  Da smo proveli dodatne procedure ili da smo proveli reviziju ili uvid financijskih izvjea u skladu sMeunarodnim revizijskim standardima ili Meunarodnim standardom za angamane uvida, mogli bismonaii na druga pitanja o kojima bismo Vas izvijestili.

  Na zakljuak i provedene procedure pregleda tijekom naeg angamana ne pruaju uvjerenje okonvertiranim iznosima i auriranim otplatnim planovima prema kalkulacijama Banke, a koji su priopenipojedinim klijentima.

  U skladu sa zahtjevima toke 3 lanka 357.d ZOKI-a i toke 3 lanka 19.d ZPK-a na zakljuak iznadodnosi se na nain izrauna konverzije kao to je navedeno u lanku 357.c ZOKI-a, odnosno u lanku19.c ZPK-a. Radi tonosti, napominjemo da je nain izrauna konverzije propisan samo u tokama 1 do4 lanka 357.c ZOKI-a, odnosno tokama 1 do 4 lanka 19.c ZPK-a. Zbog navedenog, na zakljuak seisto tako odnosi samo na navedene toke lanka 357.c ZOKI-a, odnosno lanka 19.c ZPK-a gdje jespecificiran nain izrauna konverzije.

  Distribucija ovog IzvjeaOvo Izvjee je namijenjeno iskljuivo u Svrhu navedenu u prvom odlomku (Svrha) te se ne smijekoristiti ili se na njega osloniti u bilo koju drugu svrhu. U najirem opsegu dozvoljenim zakonom, nepreuzimamo odgovornost prema nikome osim prema Banci za ovo Izvjee ili donesene zakljuke. OvoIzvjee se odnosi samo na navedene stavke i ne protee se na bilo koja financijska izvjea Banke ucjelini.

  Kao to zahtijeva toka 3 lanka 357.d ZOKI-a, odnosno toka 3 lanka 19.d ZPK-a Banci sedozvoljava objavljivanje ovog Izvjea na mrenim stranicama Banke.

  Zvonimir Madunilan Uprave i Ovlateni revizor

  13. studenoga 2015. godine

  Ernst & Young d.o.o.Radnika cesta 50Zagreb 10 000Hrvatska

Recommended

View more >