PhotoShot Magazine [PSM]

  • Published on
    04-Feb-2016

  • View
    215

  • Download
    0

DESCRIPTION

PhotoShot PhotoShot Ayutthaya Liquid Magic Infrared Effect Action Gallery by Kronsiri ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2553…

Transcript

PhotoShot PhotoShot Ayutthaya Liquid Magic Infrared Effect Action Gallery by Kronsiri ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน 2553 www.photoshotmag.com 12233 2 l PhotoShot Content Zone From the Editor3 4 5 6 8 9 14 New Camera Canon EOS 550D Indoor Shoot it now Liquid Magic สร้างสรรค์ภาพถ่าย อันมหัศจรรย์ในบ้านคุณ Photo Technique Infrared Landscape Effect Action Gallerry by KronSiri Photo Trip & Trick 9 Technique เทคนิคถ่ายภาพให้ชัด Outdoor Travel Out there Ayutthaya: Chaiyawattanaram Temple 3 l PhotoShot Editor’s Note ภาพถ่ายมีความสำาคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นการ บันทึกเรื่องราวและเล่าเรื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทำาให้เราได้เห็น และศึกษาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมากมาย จึงเป็น ธรรมดาที่สิ่งใหม่ๆ คุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมจะเกิดตามมา ด้าน เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพเองก็เป็นหนึ่งในนั้น กล้องคอมแพค กล้อง D-SLR เจงๆ หลายตัวถูกพัฒนาขึ้นมาตอบสนองความ ต้องการของนักถ่ายภาพ และผู้ที่สนในด้านนี้มากขึ้น มีหลาย ค่ายที่คิดค้นผลิตกล้องถ่ายภาพที่มีคุณสมบัติหลากหลายและ มีคุณภาพดีขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานมากมาย ซึ่งก็ตรงกับความ ตอ้งการของแตล่ะคนทีต่า่งกนัไป ทัง้คา่ย canon Nikon Fujifi lm Sony Olympus Panasonic Pentax Casio Ricoh หรือแม้แต่ Samsung เองก็ตาม ซึ่งแต่ละค่ายก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไป แล้ว แต่ว่าใครจะเลือกใช้ของค่ายไหนกันเลยค่ะ การถ่ายรูปมีอะไรหลายอย่างมากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่ แค่เพียงมีกล้องแพงๆ แล้วใช้โหมดออโต้ถ่ายแล้วภาพจะออก มาสวยได้ดั่งใจ ไม่อย่างนั้นใครๆก็คงเป็นนักถ่ายภาพกันได้หมด ไปแล้ว จริงมั้ยคะ สำาหรับฉบับนี้ PhotoShot Magazine ก็ เทคนิคการถ่ายภาพที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ ทั้งเรื่องการถ่าย ภาพให้คมชัดสวยงาม การจับภาพหยดนéÓ และการสร้างสรรค ภาพถา่ยอนิฟราเรด นอกจากนัน้ฉบบันีเ้รายงัพาคณุไปตะลยุแดน อารยธรรมเกา่แกอ่ยา่งอยธุยากนัอกีดว้ยนะคะ และทีส่ำาคญัเรายงั มีภาพมนต์เสน่ห์ของหยดนำา้สวยๆ มาฝากด้วยค่ะ กรณ์แก้ว ช้างศิริ KRONKAEW CHANGSIRI kaew_kronsiri@hotmail.com Wat Chaiyawattanaram ÇÑ´äªÂÇѲ¹ÒÃÒÁ ¨.ÍÂظÂÒ NEW CAMERA 4 l PhotoShot Canon EOS 550D เติมเต็มการถ่ายภาพให้สมบูรณ์แบบด้วยกล้องดิจิทัล Canon EOS 550D น้องใหม่ล่าสุดจากตระกูล EOS คุณภาพยอดเยี่ยมที่เพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งการถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงถึง 18 ล้านพิกเซล และการบันทึกวิดีโอคุณภาพสูง Full HD ที่มาพร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 1,040,000 พิกเซล และ EOS 550D ยังสามารถคว้ารางวัล Best DSLR Advance จาก TIPA Awards 2010 ซึ่งเป็นสิ่งการันตีถึง ความเป็นที่สุดของกล้อง DSLR ในระดับเดียวกัน • เซ็นเซอร์ CMOS ขนาด APS-C ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล • หน่วยประมวลผลภาพอัจฉริยะ DIGIC 4 • จุดโฟกัสอัตโนมัติ 9 จุด • ระบบวัดแสงแบบแบ่ง 63 โซน • ความไวแสงสูงสุด ISO12800 • ระบบออโต้โฟกัสแบบ Live Face Detection • บันทึกภาพวิดีโอคุณภาพ Full HD (1920x1080) • ใหม่ฟังก์ชั่น Movie Crop • ถ่ายภาพ ต่อเนื่องความเร็ว 3.7 เฟรมต่อวินาที • จอมอนิเตอร์ 3 นิ้ว ความละเอียด 1.04 ล้านพิกเซล • ระบบ Auto Lighting Optimizer • ระบบควบคุมแบบ Quick Control Screen INDOOR SHOOT IT NOW 5 l PhotoShot5 l PhotoShot INDOOR SHOOT IT NOW Liquid Magic การถ่ายภาพหยดน้ำานั้นคุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการ จับภาพแต่ละครั้ง คุณต้องไวและเร็วพอ ที่สำาคัญคุณต้องจับจังหวะให้ถูก ด้วย เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะได้ภาพเปล่าๆ มาแทน ที่สำาคัญอีกอย่างในการถ่ายภาพหยดน้ำาคือ การจัดเเสงเพื่อให้ ได้ภาพที่ทรงพลัง มีประกาย คุณควรเปิดค่ารูรับแสงที่สูงที่สุดและจำาเป็น ต้องใช้แฟลชเข้ามาช่วย ควรส่องแฟลชเข้าทางด้านข้างของแก้วเพื่อความ เป็นประกาย หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้เห็นพื้นหลังมากเกิน คุณอาจไม่ ส่องแฟลชไปที่วัตถุตรงๆ แต่ตั้งแฟลชเงยขึ้นไว้ทมุมี่ 45 องศา แสงเฟล ชจะตกกระทบลงมาที่หยดน้ำาได้พอดี วิธีนี้นอกจากจะทำาให้หยดน้ำาเป็น ประกายแล้วพื้นหลังของคุณก็จะกลายเป็นสีดำา ทำาให้ัตัววัตถุเด่นขึ้นมา อย่างชัดเจนอีกด้วย ทุกอยางขึ้นอยูกับเวลา... คณุตอ้งใชค้วามพยายาม และสมาธทิี่จ่ะบนัทกึการกระเเทกของ หยดน้ำาทีส่มบรูณแ์บบ จงัหวะในการกดชตัเตอร ์ภาพทีไ่ดอ้อกมาจะไมซ่้ำา กันเลย เพราะตัวแบบจะเปลี่ยนรูปร่างไปทุกๆ เสี้ยววินาที! คณุจงึควรตัง้กลอ้งของคณุไวท้ีโ่หมดตอ่เนือ่ง ซึง่จะใหค้ณุสามารถยงิภาพ ต่อเนื่องได้ด้วยความรวดเร็ว และจะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำาเร็จของ คุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใ่ส่สีเข้าไปในน้ำา หรือใช้น้ำานมแทนก็ได้ ซึ่งจะทำาให้ภาพของคุณสวย เกมากยิ่งขึ้น Note: เวลาโฟกัสให้ใช้ Manual focus ควรตั้งค่ารูรับแสงสูงๆ เพื่อ ใหเ้กดิประกาย และใชส้ปดีชตัเตอรส์งู เพือ่หยดุการเคลือ่นไหว ในขณะเดยีวกนั ก็ต้องให้แสงมีปริมาณมากพอสำาหรับการบันทึกภาพ สร‡างสรรคภาพถ‹ายอันมหัศจรรยในบŒานคุณ เรอง/ภาพ: Kronkaew 6 l PhotoShot Out there... Travel วัดนี้ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านปอม อ.พระนครศรีอยุธยา ริม แม่น้ำาเจ้าพระยาทางฝังตะวันตกของเกาะเมือง บางครั้ง เราเรียกวัดนี้ว่า“วัดไชยยาราม” หรือ“วัดไชยชนะทาราม” ซึ่งครั้งอดีตเคยเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยา สร้าง ขึ้นในปี พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเพื่อ อุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่มีข้อสันนิษฐาน ว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกรุง ละแวก(พนมเปญ) โดยจำาลองแบบมาจากปราสาทนครวัด สิง่ทีน่า่สนใจในวดัไดแ้ก ่พระปรางคศ์รรีตันมหาธาต ุ เปน็ปรางคป์ระธานของวดัตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มจตัรุสั และ ที่มุมฐานมีปรางค์ทิศประจำาอยู่ทั้งสี่ทิศ การเดนิทางมุง่สูว่ดัไชยวฒันารามสามารถใชเ้สน้ทาง ไดห้ลายเสน้ทางทัง้ทางเรอื ซึง่ทา่นอาจเชา่เหมาเรอืหางยาว จากบริเวณหลังลานจอดรถฝังตรงข้ามพระราชวังจันทร เกษมด้านตะวันออกของเกาะเมือง ล่องไปตามลำาน้ำาปาสัก ÇÑ´ äªÂÇѲ¹ÒÃÒÁ໚¹ÇÑ´ ÊÓ ¤ÑÞÇÑ´ ˹Ö觢ͧÍÂظ ÂÒ ·ÕèÁÕʶһ˜µÂ¡ÃÃÁ¡Òá‹ÍÊÌҧäÁ‹àËÁ×͹ÇÑ´ã´æ áÅÐã¹»˜¨¨ØºÑ¹ËÅѧ¨Ò¡ä´ŒÃѺ¡ÒúÙóЫ‹ÍÁá«Á ¨Ò¡¡ÃÁÈÔŻҡà ¨ Ö§·Ó ãËŒÂѧ¤§ÊÒÁÒöÁͧàËç¹ à¤ŒÒáË‹§¤ÇÒÁÂÔè§ãËÞ‹ÊǧÒÁµÃСÒÃµÒ «Öè§¼ÙŒä» àÂ×͹ŌǹäÁ‹¤ÇþÅÒ´ªÁÍ‹ҧÂÔè§ AYUTTHAYA Wat Chaiwattanaram... OUTDOOR & TRAVEL 7 l PhotoShot ลงไปทางใต้ผ่านวิทยาลัยการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา วัด พนัญเชิงวรวิหาร วัดพุทไธศวรรย์ โบสถ์โปรตุเกส วัดไชย วัฒนาราม วัดกษัตราธิรา ชวรวิหาร และเจดีย์พระศรีสุริ โยทยัอนัสงา่งามอกีดว้ย ซึง่ทำาใหก้ารเดนิทางครัง้นีม้รีสชาติ ไปอกีแบบหนึง่ โดยเฉพาะเวลาพลบค่ำาจะเหน็ภาพบรเิวณวดั ไชยวฒันารามงดงามอยา่งมาก สว่นการเดนิทางทางรถยนต ์ สามารถใช้เส้นทางเดียวกับวัดกษัตราธิราช แต่พอข้ามผ่าน สะพานวัดกษัตราธิราชให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปเรื่อยๆ ก็จะ เห็นวัดไชยวัฒนารามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านหน้า ถา้ใครสนใจวดันีก้เ็ปดิใหเ้ขา้ชมทกุวนั ตัง้แตเ่วลา 08.30– 16.30 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท และตั้งแต่เวลา 19.30 น. - 21.00 น. จะมีการส่องไฟ ชมโบราณสถานด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เรื่อง: Kronkaew ภาพ: Teerayut PHOTO TECHNIQUE 8 l PhotoShot Infrared Landscape คณุคงเคยเหน็ภาพเเบบนีม้าบา้ง ภาพถา่ยสถานทีท่ีส่สีนัดแูปลกตา ใบไมข้าวโพลน ฟุงๆสนามหญา้เขยีวๆ กข็าวโพลนเหมอืนมหีมิะปกคลมุ นัน่กค็อืการถา่ยภาพอนิฟราเรด คะ่ การถา่ยภาพอนิฟาเรดดว้ยกลอ้งดจิติอล เปน็วธิทีีง่า่ยและประหยดัทีส่ดุ หลงัจากนัน้ เมื่อได้ภาพแลว้จึงนำาไปปรับสีในโปรแกรม Photo shop ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลย หรืออีก วิธีที่ง่ายๆ คือการสวมฟิลเตอร์อินฟราเรดไว้ที่หน้าเลนส์ เปิดรูปที่ต้องการขึ้นมา ซึ่งคุณควรเลือกภาพที่มีสีเขียวเยอะๆ จะเห็นผลดีกว่า จากนั้นเลือก Image >> Adjustments >> Black s White หรือ (Alt+Shift+Ctrl+B) ส่วนตรง Preset ให้เลือกเป็น Infrared ค่ะ Note: ภาพอินฟาเรดที่ดี น่าสนใจนั้น ต้องเป็นภาพที่มีความเปรียบต่างของแสงสูงๆ โดยถ่าย กลางแจง้ วนัที่ีอ่ากาศแจม่ใส มแีดดคอ่นขา้งแรง หากถา่ยภาพในวนัทีฟ่าหมน่มเีมฆเยอะ โทนหรือน้ำาหนักสีของภาพที่ถ่ายได้จะมีความเปรียบต่าง (contrast) ต่่ำา เรื่อง: Kronkaew ภาพ: Teerayut- ACTION ACTION Gal ACTION Gal ACTION lery by KronSiri ACTION GalACTION GallACTION leryACTION ery ACTION GalACTION GalACTION Gal Gal Gal ACTION Gal ACTION GalACTION Gal ACTION ACTION by KronSiri ACTION GalACTION by KronSiri ACTION ACTION Gal ACTION GalACTION Gal Gal GalACTION Gal ACTION lACTION Gal l Gal ACTION Gal ACTION lACTION Gal ACTION ACTION by KronSiri ACTION lACTION by KronSiri ACTION GalACTION Gal l GalACTION Gal eryACTION eryACTION Gal ery Gal ACTION Gal ACTION eryACTION Gal ACTION l ery l ACTION l ACTION eryACTION l ACTION ery ery ery ACTION ACTION ACTION by KronSiri ACTION HALLOF FRAME 1. Canon EOS 500D 1/200 sec F/5 ISO 200 100 mm 2. Canon EOS 500D 1/200 sec F/4 ISO 200 55 mm 3. Canon EOS 500D 1/200 sec F/4.5 ISO 200 48 mm 4. Canon EOS 500D 1/200 sec F/5 ISO 200 62 mm 5. Canon EOS 500D 1/200 sec F/6 ISO 200 88 mm 1 2 3 54 PHOTO TECHNIQUE 12 l PhotoShot PHOTO TECHNIQUE 1. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 39 mm Flash 2. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 55 mm Flash 3. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 55 mm Flash 4. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 42 mm Flash 5. Canon EOS 500D 1/200 sec F/13 ISO 200 55 mm Flash 1 2 3 4 5 LiquidLiquid MagicMagicMagicMagicMagicMagicMagicMagic Liquid Magic LiquidLiquid Magic Liquid LiquidLiquid Liquid Liquid LiquidLiquid Liquid Liquid MagicMagicMagicMagicMagicMagic Liquid Magic LiquidLiquid Magic Liquid 4 PHOTO TRIP & TRICK 14 l PhotoShot 9 TECHNIQUE à·¤¹Ô¤¶‹ÒÂÀÒ¾ãËŒªÑ´ ปัญหาเบ้ืองต้นท่ีคุณพบเจอบ่อยๆ ในการถ่ายรูปคงหนีไม่พ้น เร่ือง การถ่ายรูปไม่ชัด ท้ังๆ ท่ีตอนดูรูปบนจอ LCD ก็ดูชัดดี แต่พอส่งรูปไปอัด ขยายหรือนำามาขยายรูปดูบนจอคอมรูปกลับไม่ชัดเสียอย่างน้ัน แล้วทำาไม อีกหลายๆ คนจึงถ่ายภาพออกมาได้คมชัด เขาทำากันอย่างไร วันน้ีเรามีวิธี ถ่ายรูปให้คมชัดมาฝากทุกคนกันค่ะ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ยุกยากซับซ้อนอะไรเลย วิธีที่ 1 กดชัตเตอรใหนิ่มนวลเวลาถายภาพ คุณต้องกดชัตเตอร์ให้นิ่มนวลเวลาถ่ายภาพ หลายครั้งที่การ กดชัตเตอร์ด้วยความรวดเร็วหรือหนักเกินไปจะทำาให้กล้องไหวได้ง่าย ซึ่ง ทำาให้ภาพถ่ายขาดความคมชัดหรือเบลอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับกล้อง คอมแพคทีข่นาดเลก็และเบา ดว้ยเหตนุีก้ลอ้งในระดบัโปรสว่นใหญจ่งึมนีำา้ หนกัทีค่อ่นมาก เพราะนำาห้นกัของกลอ้งทำาใหก้ารกดชตัเตอรม์คีวามเสถยีร มากกว่า ซึ่งจะทำาให้ได้ภาพที่คมชัดกว่าในการใช้งาน วิธีที่ 2 โฟกัสใหชัดกอนกดชัตเตอร ป ัญหาถ่ายรูปไม่ชัดส่วนใหญ่เกิดจากการโฟกัสไม่ชัด ดังนั้นคุณ ต้องโฟกัสให้ชัดก่อนกดชัตเตอร์ ถ้าคุณโฟกัสภาพด้วยมือต้องระลึกเสมอ ว่าต้องปรับระยะชัดให้ดีเสียก่อน แต่ถ้าเป็นระบบออโต้โฟกัสสิ่งที่คุณต้อง จบัจดุโฟกสัใหไ้ด ้เมือ่กลอ้งจบัโฟกสัไดแ้ลว้จะมจีะมสีญัญาณเตอืนเปน็การ ยืนยันโฟกัสค่ะ เช่นจุดเขียวในแถบข้อมูลของช่องมองภาพ หรือเสียงกระ พริบ เมื่อคุณกดชัตเตอร์จะทำาให้ได้ภาพที่คมชัดแน่นอนค่ะ วิธีที่ 3 เลือกความไวชัตเตอรใหสูง คุณอาจเลือกความไวชัตเตอร์ให้สูงข้ึนเพ่ือปองกันการส่ันไหวของ กล้อง ถ้าความเร็วชัตเตอร์ตำา่เกินไป ภาพท่ีถ่ายออกมาจะไหว แก้ได้ไม่ยากเลย ค่ะ แค่คุณต้องถือกล้องให้ม่ันคง กดชัตเตอร์ให้นุ่มนวลข้ึน และเลือกความไว ชัตเตอร์สูงข้ึนเพ่ือลดการส่ันไหว เพียงเท่าน้ีภาพของคุณก็จะคมชัดข้ึนแล้วค่ะ วิธีที่ 4 การใชขาตั้งกลอง หลายครัง้ทีก่ารถา่ยภาพจำาเปน็ตอ้งใชค้วามเรว็ชตัเตอรต์Ó่ ในการ ถ่ายภาพ โดยเฉพาะในที่ที่มีแสงน้อยจะทำาให้ภาพสั่นไหวได้ง่าย และการ ถอืกลอ้งไมน่ิง่กเ็ปน็อกีหนึง่สาเหตเุชน่กนั ดงันัน้คณุควรใชข้าตัง้กลอ้งชว่ย ปองกันการสั่นไหวของกล้อง ซึ่งจะทำาให้คุณได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นค่ะ วิธีที่ 5 รูรับแสงแคบเพิ่มความชัดลึก เม่ือคุณเลือก รูรับแสงแคบข้ึนจะเพ่ิมความชัดลึกให้กับภาพของคุณ ทำาให้วัตถุมีความชัดลึกเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงถ้าการโฟกัสภาพคลาดเคล่ือนเล็กน้อย การควบคุมภาพให้มีความชัดลึกก็จะช่วยให้วัตถุยังมีความคมชัดอยู่ การถ่าย ภาพท่ีมีความชัดลึกสูงน้ันทำาให้เวลามองภาพจะเสมือนมีความชัดมากข้ึนค่ะ วิธีที่ 6 เลือกถายภาพเวลาที่กระแสลมสงบ ถ้าคุณจะถ่ายภาพวัตถุท่ีบางเบาหรือวิวทิวทัศน์ท่ีมีก่ิงไม้ใบหญ้า คุณควรระลึกไว้เสมอว่า กระแสลมท่ีแรงน้ันทำาให้วัตถุท่ีคุณกำาลังจะถ่าย เคล่ือนไหวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าคุณต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต èÓ จะ ย่ิงทำาให้วัตถุมีการส่ันไหวด้วยแรงลมมากข้ึนไปอีก ซ่ึงจะทำาให้วัตถุขาดความ คมชัด ดังน้ันควรรอเวลาให้ลมสงบก่อนจึงค่อยกดชัตเตอร์จะเป็นการลดการ ไหวได้อีกทางหนèÖง แล้วภาพคุณก็จะออกมาคมชัดอย่างท่ีคุณต้องการค่ะ วิธีที่ 7 วัตถุมีความเปรียบตางสูง เลอืกถา่ยภาพ วตัถทุีม่คีวามเปรยีบตา่งมากๆ ซึง่จะทำาใหภ้าพถา่ย มคีวามคมชดัทีด่ ีเพราะความเปรยีบตา่งหรอืContrast นัน้จะทำาใหภ้าพมี ความตดักนัในดา้นของโทนภาพ หรอืสสีนัของภาพทีช่ดัเจนขึน้ ทำาใหภ้าพ ดูมีความคมชัดมากขึ้นค่ะ  วิธีที่ 8 ถายภาพวัตถุที่มีรายละเอียดมาก อีกวิธีที่จะทำาให้ภาพของคุณดูคมชดขั้น ง่ายๆ เลยคือเลือกถ่าย ภาพวตัถทุีม่รีายละเอยีดมากขึน้ ภาพวตัถทุีม่รีายละเอยีดมากเปรยีบเทยีบ กับวัตถุที่มีรายละเอียดน้อยกว่า เมื่อดูจะทำาให้เรารู้สึกว่าภาพมีความคม ชัดที่ดีกว่า ทั้งที่ความจริงแล้วความคมชัดนั้นเท่ากัน แต่ที่เห็นต่างกันก็คือ ความรูส้กึ ดงันัน้อาจจะสรา้งสรรคภ์าพใหค้มชดัขึน้ดว้ยวธินีีก้ไ็ดเ้ชน่กนัคะ่ วิธีที่ 9 ทิศทางแสงจะทําใหภาพถายมีมิติมากขึ้น ถ้าวัตถุที่เราถ่ายมีมิติก็จะทำาให้ภาพดูมีความคมชัดมากขึ้นไปด้ วย ซึง่ทศิทางของแสงจะเปน็สิง่หนึง่ทีช่ว่ยใหภ้าพมมีติ ิการตกกระทบของ แสงแต่ละด้านจะทำาให้ทิศทางของเงาที่ได้แตกต่างกัน ถ้าให้ดี็คงเป็นเงาที่ เกดิจากแสงดา้นขา้งซึง่จะชว่ยเพิม่มติแิละความคมชดัใหก้บัวตัถทุีเ่ราถา่ย มากขึ้น เรื่อง/ภาพ: Kronkaew ADS _ICT ADS _ICT ADS SILPAKORN UNIVERSITY ADS _ICT ICT: SU Comm’ Arts Communication Arts Information and Communication Technology ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒà ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡà COVER _BACK PHOTOSHOTMAGAZINE DESIGN BY KRONKAEW CHANGSIRI 13510281