• Link to Herunterladen sony dpp-fp77 bedienungsanleitung Download sony dpp-fp77 bedienungsanleitung sony dpp-fp77 bedienungsanleitung free licence version to windows Vista download Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos SONY DPP-FP77 - Drucker Wenn Sie nach der Bedienungsanleitung suchen: Drucker SONY DPP-FP77 - sind Sie richtig. Auf dieser Seite können Sie es kostenlos herunterladen. Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Anweisungen. Na poczÄ…tku DPP-FP67/FP77 Instrukcja obsÅ‚ugi Drukowanie bezpoÅ“rednie Drukowanie z aparatu zgodnego z PictBridge Drukowanie z urzÄ…dzenia
  • Drukowanie z urzÄ…dzenia zgodnego z Bluetooth Drukowanie z komputera Komunikaty o bÅ‚Ä™dach RozwiÄ…zywanie problemów Przed rozpoczÄ™ciem eksploatacji urzÄ…dzenia prosimy o dokÅ‚adne zapoznanie siÄ™ z instrukcj Ä… „Przeczytaj w pierwszej kolejno Å›ci†​, ulotkÄ… „Informacja o zestawach do drukowania†​ i z niniejsz Ä… instrukcjÄ… obs Å‚ugi. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszÅ‚oÅ›ci. Zapis użytkownika Informacje dodatkowe Symbol modelu i numer seryjny sÄ… podane na spodzie urz Ä…- dzenia. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te mogÄ… by ć potrzebne w przypadku kontaktowania si Ä™ z Sony w sprawach dotyczÄ…cych tego produktu. Model: DPP-FP67/FP77 Numer seryjny: ________________________ © 2009 Sony Corporation Przeczytaj dostarczonÄ… instrukcj Ä™ „Przeczytaj w pierwszej kolejnoÅ“ci†​ i ulotk Ä™ „Informacja o zestawach do drukowania†​. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========1======== 010COV.book Page 2 Friday, April 3, 2009 8:47 AM OSTRZE¯ENIE Aby zmniejszyć ryzyko po żaru lub porażenia prÄ…dem, nie wystawiać urzÄ…dzenia na deszcz i chronić je przed wilgociÄ…. Dla klientów w Europie UrzÄ…dzenie zostaÅ‚o przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile dÅ‚ugość używanych przewodów poÅ‚Ä…czeniowych nie przekracza 3 metrów. Na obraz z drukarki mogÄ… wp Å‚ywać pola elektromagnetyczne o okreÅ›lonej czÄ™stotliwoÅ›ci. Uwaga JeÅ›li Å‚adunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodujÄ… przerwanie transmisji danych, nale ży na nowo uruchomić u żywany program albo odÅ‚Ä…czyć i z powrotem podÅ‚Ä…czyć przewód USB. Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiÄ…zujÄ… Dyrektywy UE Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodnoÅ›ci z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucjÄ… na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować si Ä™ z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcÄ… produktów Sony. C:\4129145121DPPFP67.77GB\020REG.fm Master: Left Usuwanie zużytego sprzÄ™tu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje siÄ™ zbieraniem
  • i recyklingiem urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektronicznych. PrawidÅ‚owe usuniÄ™cie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla Å›rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczynÄ… mog Å‚oby być niew Å‚aÅ›ciwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy siÄ™ skontaktowa ć zw Å‚adzami lokalnymi, firmÄ… Å›wiadczÄ…cÄ… us Å‚ugi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten zostaÅ‚ kupiony. Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów zpÅ‚yt CD, audycji telewizyjnych, materiałów chronionych prawami autorskimi (np. obrazów i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych niż w Å‚asne nagrania i utwory jest ograniczone tylko do użytku prywatnego i domowego. Brak praw autorskich do takich materiałów lub brak zezwolenia posiadaczy praw autorskich na kopiowanie takich materiałów może być przyczyn Ä… naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich i spowodować roszczenia o odszkodowanie ze strony posiadaczy tych praw. WykorzystujÄ…c w drukarce zdjÄ™cia, należy zwracać szczególnÄ… uwag Ä™ na przestrzeganie przepisów o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich zgody może naruszać prawa tych osób. Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach, wystÄ™pach i wystawach może być zabronione. Zalecenie dotyczÄ…ce kopii zapasowych Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek przypadkowego użycia albo awarii drukarki, zaleca siÄ™ wykonywanie zapasowych kopii danych. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========2======== C:\4129145121DPPFP67.77GB\020REG.fm Master: Right 010COV.book Page 3 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Informacja SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE W Å»ADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOÅšCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOÅšREDNIE, INCYDENTALNE ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJÄ„CE Z WADLIWOÅšCI DOWOLNEGO PRODUKTU LUB Z UÅ»YCIA DOWOLNEGO PRODUKTU. Sony nie bÄ™dzie ponosić żadnej odpowiedzialnoÅ›ci za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub straty ani za utratÄ™ zawarto Å›ci nagrania, których przyczynÄ… mo że być u żytkowanie albo uszkodzenie drukarki lub karty pamiÄ™ci. Uwagi o ekranie LCD •Obraz wyÅ›wietlany na ekranie różni siÄ™ jako Å›ciÄ… i kolorystykÄ… od obrazu na wydruku. Wynika to zróżnic w stosowanych metodach reprodukcji obrazu i profilach barw. Nie należy go uważać za wierne odwzorowanie przyszÅ‚ej odbitki. •Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to znieksztaÅ‚ceniem barw i awariÄ…. •DÅ‚ugotrwaÅ‚e wystawianie ekranu LCD na dziaÅ‚anie promieni sÅ‚onecznych grozi powstaniem uszkodzeÅ„. • Produkcja ekranu LCD odbywa siÄ™ zu życiem bardzo precyzyjnych technologii, dziÄ™ki czemu ponad 99,99% punktów dziaÅ‚a normalnie. Mimo to, na ekranie LCD mogÄ… si Ä™ na sta Å‚e pojawiać maleÅ„kie czarne i / lub jasne punkty (biaÅ‚e, czerwone, niebieskie lub zielone). WystÄ™powanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpÅ‚ywa na nagranie. • W niskiej temperaturze na ekranie LCD może siÄ™ utrzymywać Å›lad po obrazie. Nie Å›wiadczy to o uszkodzeniu. Znaki handlowe i prawa autorskie • Cyber-shot. „Memory Stick†​, „Memory Stick Duo†​, „MagicGate Memory Stick†​, „Memory Stick PRO†​. „Memory Stick PRO Duo†​,
  • „Memory Stick PRO-HG Duo†​. „Memory Stick Micro†​. „Memory Stick-ROM†​. „MagicGate†​ • Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX sÄ… zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach. • Intel i Pentium sÄ… zastrze żonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Intel Corporation. • lub xD-Picture CardTM jest znakiem handlowym FUJIFILM Corporation • jest znakiem handlowym FotoNation Inc. w Stanach Zjednoczonych. • Produkt zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc. • Wszystkie pozostaÅ‚e nazwy firm i produktów mogÄ… być znakami handlowymi lub zastrze żonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. W instrukcji nie sÄ… za ka żdym razem zamieszczane symbole 㪠​ i 㨠​. • Znak sÅ‚owny i logo Bluetooth sÄ… w Å‚asnoÅ›ciÄ… Bluetooth SIG Inc. a ich dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa siÄ™ na zasadzie licencji. • Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich wÅ‚aÅ›cicieli. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========3======== C:\4129145121DPPFP67.77GB\020REG.fm Master: Left 010COV.book Page 4 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Uwagi dla u¿ytkowników Program ©2009 Sony Corporation Dokumentacja ©2009 Sony Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogÄ… by ć, zarówno we fragmentach, jak i w caÅ‚oÅ›ci, reprodukowane, tÅ‚umaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation. Instrukcja może zawierać odes Å‚ania do dalszych informacji znajdujÄ…cych siÄ™ w dostarczonych ulotkach „Przeczytaj w pierwszej kolejnoÅ›ci†​ i „Informacja o zestawach do drukowania†​. Ilustracje i zdjÄ™cia ekranów w instrukcji O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone w instrukcji ilustracje i zdjÄ™cia ekranów dotyczÄ… modelu DPP-FP77. SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W Å»ADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNO ÅšCI ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE, WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH POD- STAWÄ„ BY Å​BY DELIKT CYWILNO-PRAWNY, UMOWA I INNE, ZWIÄ„ZANE Z NINIEJSZÄ„ INSTRUKCJÄ„, OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM. Uszkodzenie plomby na opakowaniu dysku CD-ROM oznacza przyjÄ™cie wszystkich warunków i postanowieÅ„ niniejszej umowy. W przypadku niewyrażania zgody na te warunki i postanowienia prosimy o bezzwÅ‚oczny zwrot nieotwieranej koperty z dyskiem, jak również reszty pakietu, do miejsca zakupu. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika. Zabrania siÄ™ modyfikowania oraz kopiowania wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym oprogramowaniem, takich jak przykÅ‚adowe obrazy, w celach innych niż w Å‚asny użytek. Kopiowanie oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich. Zwracamy uwagÄ™, że powielanie lub przetwarzanie bez zezwolenia portretów lub prac chronionych prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========4======== 010COV.book Page 5 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Spis treÅ“ci
  • Uwagi dla u¿ytkowników. 4 Na pocz¹tku Powiêkszanie i zmniejszanie Przemieszczanie obrazu. 23 Korygowanie obrazu. 23 C:\4129145121DPPFP67.77GB\010COVTOC.fm Master: Right Drukowanie obrazu po edycji. 24 Opuszczanie menu. 25 Wydruk z podzia³em na pola. 25 Drukowanie zbiorcze (drukowanie fotoindeksu / wszystkich zdjêæ / DPOF). 26 Tworzenie kalendarza. 27 Wykonywanie zdjêæ do Ustawienie drukowania daty. 29 Ustawienie wykoñczenia odbitki (z marginesami / bez marginesów) 30 Ustawienie wyÅ“wietlania ekranu informacji o drukarce. 32 010COV.book Page 6 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Drukowanie z komputera Drukowanie z komputera. 37 Instalacja oprogramowania. 37 Informationen und Bedienungsanleitungen der Geräte Sony DPP-FP77 Fotodrucker Haben Sie die Bedienungsanleitung zum Gerät Sony DPP-FP77 Fotodrucker verloren? Haben Sie damit ein anderes Problem? Hier sind Sie richtig. Es kommt oft vor, dass die ersten Probleme mit dem Gerät Sony DPP-FP77 Fotodrucker erst nach einigen Wochen oder Monaten seines Kaufs auftreten. Viele Personen haben nach dieser Zeit das Problem, die dazugehörigen Dokumente zu finden, die sie beim Kauf erhalten haben (solche wie die Bedienungsanleitung) – oder sie haben sie weggeschmissen, oder wurden irgendwo verstaut, so, dass man sie nicht mehr finden kann. Unten finden Sie eine Liste an Dokumenten, die Sony DPP-FP77 Fotodruckerbetreffen, die sie direkt aus unseren Servern herunterladen können. Ab diesem Moment müssen Sie nicht mehr auf die Dokumentation der Geräte achten. Es reicht, dass Sie in unsere Datenbank reinschauen und die Bedienungsanleitung herunterladen, genauso wie zu Sony DPP-FP77 Fotodrucker. Link to Herunterladen sony dpp-fp77 bedienungsanleitung Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos Informationen und Bedienungsanleitungen der Geräte Sony DPP-FP77 Fotodrucker
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Handbuch sony dpp-fp77 bedienungsanleitung Herunterladen

by lloyd

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

212

views

Comments

Description

Manual sony dpp-fp77 bedienungsanleitung downloaden Kostenloses
Download Handbuch sony dpp-fp77 bedienungsanleitung Herunterladen

Transcript

  • Link to Herunterladen sony dpp-fp77 bedienungsanleitung Download sony dpp-fp77 bedienungsanleitung sony dpp-fp77 bedienungsanleitung free licence version to windows Vista download Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos SONY DPP-FP77 - Drucker Wenn Sie nach der Bedienungsanleitung suchen: Drucker SONY DPP-FP77 - sind Sie richtig. Auf dieser Seite können Sie es kostenlos herunterladen. Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Anweisungen. Na poczÄ…tku DPP-FP67/FP77 Instrukcja obsÅ‚ugi Drukowanie bezpoÅ“rednie Drukowanie z aparatu zgodnego z PictBridge Drukowanie z urzÄ…dzenia
  • Drukowanie z urzÄ…dzenia zgodnego z Bluetooth Drukowanie z komputera Komunikaty o bÅ‚Ä™dach RozwiÄ…zywanie problemów Przed rozpoczÄ™ciem eksploatacji urzÄ…dzenia prosimy o dokÅ‚adne zapoznanie siÄ™ z instrukcj Ä… „Przeczytaj w pierwszej kolejno Å›ci†​, ulotkÄ… „Informacja o zestawach do drukowania†​ i z niniejsz Ä… instrukcjÄ… obs Å‚ugi. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszÅ‚oÅ›ci. Zapis użytkownika Informacje dodatkowe Symbol modelu i numer seryjny sÄ… podane na spodzie urz Ä…- dzenia. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te mogÄ… by ć potrzebne w przypadku kontaktowania si Ä™ z Sony w sprawach dotyczÄ…cych tego produktu. Model: DPP-FP67/FP77 Numer seryjny: ________________________ © 2009 Sony Corporation Przeczytaj dostarczonÄ… instrukcj Ä™ „Przeczytaj w pierwszej kolejnoÅ“ci†​ i ulotk Ä™ „Informacja o zestawach do drukowania†​. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========1======== 010COV.book Page 2 Friday, April 3, 2009 8:47 AM OSTRZE¯ENIE Aby zmniejszyć ryzyko po żaru lub porażenia prÄ…dem, nie wystawiać urzÄ…dzenia na deszcz i chronić je przed wilgociÄ…. Dla klientów w Europie UrzÄ…dzenie zostaÅ‚o przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile dÅ‚ugość używanych przewodów poÅ‚Ä…czeniowych nie przekracza 3 metrów. Na obraz z drukarki mogÄ… wp Å‚ywać pola elektromagnetyczne o okreÅ›lonej czÄ™stotliwoÅ›ci. Uwaga JeÅ›li Å‚adunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodujÄ… przerwanie transmisji danych, nale ży na nowo uruchomić u żywany program albo odÅ‚Ä…czyć i z powrotem podÅ‚Ä…czyć przewód USB. Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiÄ…zujÄ… Dyrektywy UE Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodnoÅ›ci z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucjÄ… na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować si Ä™ z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcÄ… produktów Sony. C:\4129145121DPPFP67.77GB\020REG.fm Master: Left Usuwanie zużytego sprzÄ™tu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje siÄ™ zbieraniem
  • i recyklingiem urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektronicznych. PrawidÅ‚owe usuniÄ™cie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla Å›rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczynÄ… mog Å‚oby być niew Å‚aÅ›ciwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy siÄ™ skontaktowa ć zw Å‚adzami lokalnymi, firmÄ… Å›wiadczÄ…cÄ… us Å‚ugi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten zostaÅ‚ kupiony. Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów zpÅ‚yt CD, audycji telewizyjnych, materiałów chronionych prawami autorskimi (np. obrazów i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych niż w Å‚asne nagrania i utwory jest ograniczone tylko do użytku prywatnego i domowego. Brak praw autorskich do takich materiałów lub brak zezwolenia posiadaczy praw autorskich na kopiowanie takich materiałów może być przyczyn Ä… naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich i spowodować roszczenia o odszkodowanie ze strony posiadaczy tych praw. WykorzystujÄ…c w drukarce zdjÄ™cia, należy zwracać szczególnÄ… uwag Ä™ na przestrzeganie przepisów o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich zgody może naruszać prawa tych osób. Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach, wystÄ™pach i wystawach może być zabronione. Zalecenie dotyczÄ…ce kopii zapasowych Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek przypadkowego użycia albo awarii drukarki, zaleca siÄ™ wykonywanie zapasowych kopii danych. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========2======== C:\4129145121DPPFP67.77GB\020REG.fm Master: Right 010COV.book Page 3 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Informacja SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE W Å»ADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOÅšCI ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOÅšREDNIE, INCYDENTALNE ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJÄ„CE Z WADLIWOÅšCI DOWOLNEGO PRODUKTU LUB Z UÅ»YCIA DOWOLNEGO PRODUKTU. Sony nie bÄ™dzie ponosić żadnej odpowiedzialnoÅ›ci za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub straty ani za utratÄ™ zawarto Å›ci nagrania, których przyczynÄ… mo że być u żytkowanie albo uszkodzenie drukarki lub karty pamiÄ™ci. Uwagi o ekranie LCD •Obraz wyÅ›wietlany na ekranie różni siÄ™ jako Å›ciÄ… i kolorystykÄ… od obrazu na wydruku. Wynika to zróżnic w stosowanych metodach reprodukcji obrazu i profilach barw. Nie należy go uważać za wierne odwzorowanie przyszÅ‚ej odbitki. •Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to znieksztaÅ‚ceniem barw i awariÄ…. •DÅ‚ugotrwaÅ‚e wystawianie ekranu LCD na dziaÅ‚anie promieni sÅ‚onecznych grozi powstaniem uszkodzeÅ„. • Produkcja ekranu LCD odbywa siÄ™ zu życiem bardzo precyzyjnych technologii, dziÄ™ki czemu ponad 99,99% punktów dziaÅ‚a normalnie. Mimo to, na ekranie LCD mogÄ… si Ä™ na sta Å‚e pojawiać maleÅ„kie czarne i / lub jasne punkty (biaÅ‚e, czerwone, niebieskie lub zielone). WystÄ™powanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpÅ‚ywa na nagranie. • W niskiej temperaturze na ekranie LCD może siÄ™ utrzymywać Å›lad po obrazie. Nie Å›wiadczy to o uszkodzeniu. Znaki handlowe i prawa autorskie • Cyber-shot. „Memory Stick†​, „Memory Stick Duo†​, „MagicGate Memory Stick†​, „Memory Stick PRO†​. „Memory Stick PRO Duo†​,
  • „Memory Stick PRO-HG Duo†​. „Memory Stick Micro†​. „Memory Stick-ROM†​. „MagicGate†​ • Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX sÄ… zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach. • Intel i Pentium sÄ… zastrze żonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Intel Corporation. • lub xD-Picture CardTM jest znakiem handlowym FUJIFILM Corporation • jest znakiem handlowym FotoNation Inc. w Stanach Zjednoczonych. • Produkt zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc. • Wszystkie pozostaÅ‚e nazwy firm i produktów mogÄ… być znakami handlowymi lub zastrze żonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. W instrukcji nie sÄ… za ka żdym razem zamieszczane symbole 㪠​ i 㨠​. • Znak sÅ‚owny i logo Bluetooth sÄ… w Å‚asnoÅ›ciÄ… Bluetooth SIG Inc. a ich dowolne wykorzystanie przez Sony Corporation odbywa siÄ™ na zasadzie licencji. • Inne znaki handlowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich wÅ‚aÅ›cicieli. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========3======== C:\4129145121DPPFP67.77GB\020REG.fm Master: Left 010COV.book Page 4 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Uwagi dla u¿ytkowników Program ©2009 Sony Corporation Dokumentacja ©2009 Sony Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogÄ… by ć, zarówno we fragmentach, jak i w caÅ‚oÅ›ci, reprodukowane, tÅ‚umaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation. Instrukcja może zawierać odes Å‚ania do dalszych informacji znajdujÄ…cych siÄ™ w dostarczonych ulotkach „Przeczytaj w pierwszej kolejnoÅ›ci†​ i „Informacja o zestawach do drukowania†​. Ilustracje i zdjÄ™cia ekranów w instrukcji O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone w instrukcji ilustracje i zdjÄ™cia ekranów dotyczÄ… modelu DPP-FP77. SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W Å»ADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNO ÅšCI ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE, WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH POD- STAWÄ„ BY Å​BY DELIKT CYWILNO-PRAWNY, UMOWA I INNE, ZWIÄ„ZANE Z NINIEJSZÄ„ INSTRUKCJÄ„, OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM. Uszkodzenie plomby na opakowaniu dysku CD-ROM oznacza przyjÄ™cie wszystkich warunków i postanowieÅ„ niniejszej umowy. W przypadku niewyrażania zgody na te warunki i postanowienia prosimy o bezzwÅ‚oczny zwrot nieotwieranej koperty z dyskiem, jak również reszty pakietu, do miejsca zakupu. Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika. Zabrania siÄ™ modyfikowania oraz kopiowania wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym oprogramowaniem, takich jak przykÅ‚adowe obrazy, w celach innych niż w Å‚asny użytek. Kopiowanie oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich. Zwracamy uwagÄ™, że powielanie lub przetwarzanie bez zezwolenia portretów lub prac chronionych prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw. DPP-FP67/FP77 4-129-145-PL (1) ========4======== 010COV.book Page 5 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Spis treÅ“ci
  • Uwagi dla u¿ytkowników. 4 Na pocz¹tku Powiêkszanie i zmniejszanie Przemieszczanie obrazu. 23 Korygowanie obrazu. 23 C:\4129145121DPPFP67.77GB\010COVTOC.fm Master: Right Drukowanie obrazu po edycji. 24 Opuszczanie menu. 25 Wydruk z podzia³em na pola. 25 Drukowanie zbiorcze (drukowanie fotoindeksu / wszystkich zdjêæ / DPOF). 26 Tworzenie kalendarza. 27 Wykonywanie zdjêæ do Ustawienie drukowania daty. 29 Ustawienie wykoñczenia odbitki (z marginesami / bez marginesów) 30 Ustawienie wyÅ“wietlania ekranu informacji o drukarce. 32 010COV.book Page 6 Friday, April 3, 2009 8:47 AM Drukowanie z komputera Drukowanie z komputera. 37 Instalacja oprogramowania. 37 Informationen und Bedienungsanleitungen der Geräte Sony DPP-FP77 Fotodrucker Haben Sie die Bedienungsanleitung zum Gerät Sony DPP-FP77 Fotodrucker verloren? Haben Sie damit ein anderes Problem? Hier sind Sie richtig. Es kommt oft vor, dass die ersten Probleme mit dem Gerät Sony DPP-FP77 Fotodrucker erst nach einigen Wochen oder Monaten seines Kaufs auftreten. Viele Personen haben nach dieser Zeit das Problem, die dazugehörigen Dokumente zu finden, die sie beim Kauf erhalten haben (solche wie die Bedienungsanleitung) – oder sie haben sie weggeschmissen, oder wurden irgendwo verstaut, so, dass man sie nicht mehr finden kann. Unten finden Sie eine Liste an Dokumenten, die Sony DPP-FP77 Fotodruckerbetreffen, die sie direkt aus unseren Servern herunterladen können. Ab diesem Moment müssen Sie nicht mehr auf die Dokumentation der Geräte achten. Es reicht, dass Sie in unsere Datenbank reinschauen und die Bedienungsanleitung herunterladen, genauso wie zu Sony DPP-FP77 Fotodrucker. Link to Herunterladen sony dpp-fp77 bedienungsanleitung Laden Sie Bedienungsanleitung für das Produkt kostenlos Informationen und Bedienungsanleitungen der Geräte Sony DPP-FP77 Fotodrucker
Fly UP